/ / Enterprise Enterprise

תקן ארגוני

עד כה, מסמך זההיא מאשרת את היציבות ואת הסיכויים של החברה, הוא לא רק תוכנית עסקית ודיווח. החשוב שבהם הוא תקן העסק שמגדיר סט וניהול איכות ISO 9001. הגישה המוסמכת מערכת כזו מאפשרת לך לקבל מספר מסוים של יתרונות (דווקא מגביר את הפיקוח של החברה, את האיכות ואת התחרותיות של מוצרים, הפחתת עלויות הייצור). איכות הניהול של העסק (QMS) - מערכת שנועדה לספק תפעול יעיל, במיוחד בניהול מוצרים סחירים איכות. כדי לבנות מערכת כזו מחייבת את המרכיבים הבאים:

- מסמך שבו קבועות המטרות והיעדים של מערכת ניהול האיכות;

- מסמכים נורמטיביים, המתארים ומסדירים את כל התהליכים העסקיים של פעילות החברה בתחום מערכת ניהול האיכות;

- המערכת המקבילה של תהליכים משלימים;

- מנגנון ליישום דרישות הוקמה, מוסדר על ידי מסגרת הרגולציה;

- צוות מיומן של החברה.

מערכת האיכות של הארגון מרמזשיטות בקרה שונות. כל יצרן בעבודתו קובע כי כל החומרים הנכנסים, רכיבים, מוצרים מוגמרים למחצה אינם בשימוש ולא מעובד עד לרגע העברת הבדיקה (שליטה), אשר מתאים לתוכנית איכות תיעוד טכני אחרים. כל המוצרים שמגיעים בהזמנות דחופות חייבים להיות רשומים וזיהויים. ואז, אם זה נמצא להיות עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים, אתה יכול מיד להחליף אותו או להחזיר אותו. בקרת הייצור במפעל מספקת:

- מעקב שוטף אחר כל התהליכים הטכנולוגיים והסדרתם;

- אימות, זיהוי ובדיקת מוצרים בהתאם לתוכנית האיכות שנקבעה ומסמכים רגולטוריים אחרים;

- עיכוב במכירת מוצרים עד להשלמת כל תהליכי הניטור והבדיקה הנדרשים עם קבלת דיווחים על תוצאותיהם;

- זיהוי של כל המוצרים נחות.

תקן ארגוני (מקוצר כ- STF)קובע דרישות עבור כל סוג מסוים של מוצר, שירות, עבודה. הוא פותח על ידי ישות משפטית מסוימת או אינדיווידואלית ומוחל על ידו, החל מרגע חקיקתו ועד למועד ההחלפה או הביטול. תקן הארגון נוצר לצורך פיתוח, עדכון ותחזוקה של סוגי תיעוד ארגוניים, מתודולוגיים, רגולטוריים ואחרים, העומדים בתקנים הבינלאומיים.

ה- TST מציין את הסמכות, האחריות ואת הקשר של אנשי ניהול המבצע, בודק ומנתח את הפעילות של הארגון. תקן הארגון פותח הן עבור אלמנטים בודדים של מערכת ניהול האיכות והן עבור כל רצף הפעולות, המתייחס למספר אלמנטים כאלה בעת ובעונה אחת. פונקציה זו מבוצעת על ידי ראשי החטיבות המבניות הקיימות עם כל המומחים העוסקים ישירות בסוג זה של פעילות. לעתים קרובות, את רמת הארגון הוא פיתח שוב עם שינויים במבנה של הארגון, את המראה של חטיבות חדשות בארגון.

תקן הארגון כולל את הסעיפים הבאים: גיליונות אישור; תוכן; מינוי; היקף (שטח) היישום; הגדרות, קיצורים, ייעודים; הפניות רגולטוריות; תיאור הנוהל; אחריות; יישום; רשימות אישור ורישום שינויים.

הנוהל לפיתוח תקן ארגוני:

1. הכנת טיוטה ראשונית.

2. תיאום, קבלת החלטות עם השלמת הפרויקט הראשוני.

.3 הכנה, אימוץ ואישור הטיוטה הסופית.

4. אישור STP.

</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה