/ / נושא ושיטת המשפט האזרחי

נושא ושיטת המשפט האזרחי

הנושא והשיטה של ​​המשפט האזרחי קשורים זה לזהבינם לבין עצמם, שכן המאפיינים של השני נקבעים על ידי המהות של לשעבר. כמו כן, היווצרותם מושפעת מבנה חברתי, יחסים כלכליים, מערכת פוליטית.

נושא המשפט האזרחי הוא הקיםקניין אישי ולא רכוש. אלה מאופיינים בכך שלמשתתפים שלהם יש זכויות שוות, רצון חופשי והם עצמאיים באותה מידה.

המשך מהגדרת נושא המשפט האזרחיואת פעולתו של חוק שווי השוק, השיטה שלו מאופיינת בכיוון של השבת, כלומר, את הערך של הנכס הוא פיצוי, במידת הצורך.

על מושג זה, אזרחיזכויות: רגולציה של יחסי רכוש ולא רכוש. יחסים אלה חייבים להיות מבוססים בהכרח על אוטונומיה מלאה של הרצון, על שוויון המשתתפים ועל היכולת להשליך את רכושם באופן עצמאי.

הנושא והשיטה של ​​המשפט האזרחי מצביעים על כךמה זה ענף של מדע מצליח ואיך הוא עושה את זה. והוא מווסת ביסודו את היחסים האלה, האובייקט והתוכן שבהם הם ערכים וסחורות שיש להם ערך כספי (כלומר, רכוש).

לפיכך, הנושא והשיטה של ​​המשפט האזרחי כענף של מדע מכסים את התחום המרכזי של חיי החברה (כלכלי) ותחומי פעילות חשובים של חבריה.

המשפט האזרחי קובע את המינים העיקרייםהרכוש, תוכנו, הנוהל ליישומו והבסיס לכך, כמו גם יחסי המחזור האזרחי וקשרים אחרים הקשורים לרכוש בכל תחומי החברה. יתר על כן, הסדרת היחסים הללו נעשית תוך הסתמכות על זכותם של הנבדקים להשליך את רכושם באופן עצמאי, על האוטונומיה של רצונם ושוויונם. ניהול כזה עולה בקנה אחד עם הכללים של כלכלת השוק המפותחת ומערכת דמוקרטית.

במקביל, המשפט האזרחי נוגעשאלות של יחסים אישיים שאינם אישיים, והם אינם קשורים בהכרח ליחסי הקניין. הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית מתייחס אליהם יחסים בתחום תגליות מדעיות המחבר, ואחרים, גם שנבנו על בסיס של אוטונומיה של רצון, שוויון וחופש להשליך רכוש, כלומר, על כל המקביל לשיטה של ​​המשפט האזרחי.

אחד התחומים העיקריים המסדירהמשפט האזרחי, היא פעילות של יזם. בקוד היא מוגדרת כאחת שבוצעה באופן עצמאי, על אחריותה, והיא נועדה להשיג ממכירת טובין, ביצוע עבודה מסוג מסוים או שימוש ברכוש של רווח יציב על ידי אותם אנשים הרשומים כיזמים בהתאם לנוהל שנקבע בחוק.

גם הנושא והשיטה של ​​המשפט האזרחימכסה במידה מסוימת את הקשר, המכונה ארגוני. וזה עד כדי כך שהם נדרשים להקים ולהפעיל את היחסים של רכוש ולא אישי רכוש. כולל בתחום היזמים. חשיבותם באה לידי ביטוי בכל הנוגע לחתימת חוזים, לרישום ירושה או ייפוי כוח.

מקורות מסוימים מתייחסים לנושאמשפט אזרחי וקשרי חברות (כלומר, אלה שנוצרו בתוך חברה או מפעל). עם זאת, הסימנים הקיימים מצביעים על כך שלא ניתן ללמוד את היחסים בתוך תאגידים ולהסדיר אותם על פי עקרונות המשפט האזרחי. מאחר שהבסיס שלהם מוסרי ורשמי, הגיוני לכלול אותם במשפט העסקי, ולא במשפט האזרחי.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה