/ / חקיקה אזרחית

חקיקה אזרחית

המשפט האזרחי ומערכתוהן שורה של פעולות רגולטוריות ומשפטיות שנועדו להבטיח את הסדרת היחסים המשפטיים. המבנה שלה כולל את הקוד ואת החוקים הפדרליים שאומצו על פי זה.

החקיקה האזרחית של הפדרציה הרוסית מספקתנוכחות של מעשים אחרים המכילים נורמות אזרחיות. ביניהם, בפרט, כוללים את צווים נשיאותיים, החלטות הממשלה נחקקו ואוכף על בסיס של חוקים, מעשים בעלי אופי מחלקתי (מעשי המבצעת גופים פדרליים)

המושג "משפט אזרחי" הוא מצומצם במקצת מן המושג מקורותיו. הם הצורה שבה נקבעים הנורמות הרלוונטיות. מקורות המשפט האזרחי כוללים:

  1. החוקה.
  2. נורמות משפטיות בינלאומיות, אמנות (למעט כאשר יישום אמנה בינלאומית מחייב הנפקת פעולה פנימית).
  3. חוקים פדרליים, הוראות הקוד.
  4. חוקי עזר (צווים של הממשלה, הנשיא, פעולות של גופים ממשלתיים ואחרים).
  5. מכס, אופייני למחזור העסקים.

חקיקה אזרחית, מעשיה, תקנותיהאין להם השפעה הפוכה. הם חלים על היחסים שנוצרו לאחר כניסתם לתוקף. המשפט האזרחי מתפשט בכל רחבי הארץ. החריגים הם המקרים הקבועים במעשים נפרדים.

המשפט האזרחי כפוף לפרסום רשמי. המעשים מתפרסמים לא יאוחר משבעה ימים לאחר החתימה על ידי הנשיא.

המשפט האזרחי בהוראותיומאבטח את החוק האזרחי. זוהי מערכת של נורמות משפטיות המסדירות את אי-הקניין האישי ואת יחסי הרכוש. יחסים משפטיים אלה מבוססים על אוטונומיה של רצון, שוויון, הקלות עצמית של הצדדים. נושא המשפט האזרחי הוא תחום האינטראקציות החברתיות.

בספרות המשפטית, יחסי הרכושמחולקים לנכסים (הקשורים להחזקה, שימוש, סילוק) ומחויבות (הקשורים בהעברת טובין מהותיים). כאינטראקציות אישיות שאינן רכושיות, מתעוררות קשרי משפט עקב הופעתה ויישומה של הזכות הבלעדית לקניין (פעילות אינטלקטואלית) וקשורות ישירות לפרט (הן כוללות פעילויות שיבטיחו הגנה על כבוד, מוניטין עסקי ודברים אחרים). יש גם יחסים כדי לקבוע את המעמד המשפטי של הצדדים לתנועה אזרחית. אינטראקציות כאלו נקראות ארגונים.

נקראים דרכי המשפט האזרחימערכת של שיטות וטכניקות שבאמצעותן משפיעה השפעה משפטית על הספקטרום של אינטראקציה חברתית. בין המאפיינים העיקריים של המתחם הזה יש לציין:

  1. שוויון חוקי של מפלגות, משתתפים ביחסים משפטיים.
  2. אוטונומיה של הרצון. במקרה זה, אנו מתכוונים לעובדה כי הופעתם של חובות אזרחיות זכויות מתרחשת על פי פעולה דו צדדית; התערבות זרה מותרת רק במקרים חריגים שנקבעו בחוק.
  3. הפרדת רכוש.
  4. אחריות להבטיח את הסדר השיפוטי של הגנה.
  5. אופי הרכוש של המתעורריםאחריות בקשר עם הופעת היחסים המשפטיים. במקרה זה, הוא חוזה כי מטרת ההתאוששות אינה האדם, אלא הרכוש; האחריות של המשפט האזרחי ניחנת בהתאם לכלל הפיצויים.
</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה