/ / עקרונות הצדק, מהותם וסיווגם

עקרונות הצדק, מהותם וסיווגם

העקרונות הנחשבים הם כללי חוק יציבים ויציבים יחסית, שיש להם את המאפיינים הבאים:

- דומיננטיות מבוססת על נורמות אחרות של ויסות יחסי ציבור;

- אופי סובייקטיבי אובייקטיבי;

- אופי מערכתית;

- השתקפות של התנאי ההיסטורי של כל זכותה של מדינה נתונה בזמן נתון.

עקרונות הצדק נבדלים מעקרונות אחרים של רגולציה על ידי תכונות ייחודיות חיוניות, שעיקריהן:

- החזקה אובייקטיבית-סובייקטיביתמאפיינים, אשר הוא כדלקמן. האובייקטיביות מעידה על רמת הפיתוח של המדינה שהושגה באותה עת, והסובייקטיביות מספקת אפשרות לשקף נורמות משפטיות ספציפיות, מעשים, עקרונות בתודעה משפטית אינדיווידואלית.

- החזקה של אופי משותף, כי הםלהסדיר רק את התחומים החשובים ביותר של התפקוד של רשויות אכיפת החוק לשמש בסיס מהותי ליצירת נורמות משפטיות אחרות.

- עקרונות הצדק הם אוניברסליים ואוניברסליים, כלומר, הם חייבים להיות נאכפים על ידי כל אזרחי פקידי המדינה.

אם יימצאו בין כללי החוקסתירות, ולאחר מכן את כללי המשפט, שהם העקרונות של פרשנות הוגנת של סכסוכים משפטיים, קיימים וקיימים בצורה של רעיונות משפטיים. ובמקרה של פערים משפטיים, פרשנות העקרונות מותרת, במקרה זה הם מופיעים כעקרונות דמוקרטיים של צדק.

העמדה הדומיננטית בחוק העקרונותמובטחת על ידי העובדה המחוקקים מחויבים להיות מונחה על ידי אותם בעת יצירת חוקים חדשים, ובתי המשפט - בעת קבלת החלטות. דבר זה מושג על ידי העובדה שלעקרונות יש מעמד נורמטיבי, דהיינו, הם מוסדרים ומסודרים באופן חקיקתי. הכללתם מעניקה לעובדיה אופי שיטתי, כלומר, תפקוד שבו פעולתו של עיקרון אחד הכרחית ואובייקטיבית כרוכה בפעולתו של האחר. תלות הדדית כזו מתרחשת גם כאשר הם מופרים. אופי מערכתי נותן יציבות ויציבות לעקרונות.

כדי לבחון ביתר פירוטאת עקרונות הצדק, אשר סיווג של אשר ינתן להלן, יש לציין כי, בשל המורכבות שלהם ואת interrelatedness, זה נעשה מכמה סיבות.

על פי מקור האיחוד, העקרונות המשתקפים במשפט הבינלאומי, בחוקת המדינה ובמעשים מיוחדים המסדירים את הרשות השופטת וההליכים המשפטיים.

על פי תוכנם, הם מסווגים לאלו המאפיינים את הכוח השיפוטי עצמו, משקפים את מעמדה של הרשות השופטת ואת אלה הקובעים את מעמדו המשפטי של אדם.

עקרונות הצדק על פי מינוי מסווגים לרשות השופטת ולמערכת המשפט, וחשיבותה - הבסיסית והמשנית.

עקרון החוקיות קובע זאתסתירות בין פעולות משפטיות צריכות להיפתר על פי כללים שנקבעו בקפדנות, וכי יש שיהיו מקרים מעטים ככל האפשר, יש לתת את איכות החוקים הרלוונטית - ודאות, בהירות וחד משמעיות. נוסף על כך, עיקרון זה קובע את הפעולה הישירה של הנורמות החוקתיות.

עקרון עצמאות השופטים משקף את שלהםעצמאית ביחס לרשויות ציבוריות. לאף אחד אין את הזכות להשפיע על החלטת השופטים, הנתונים בכפוף לחוק בלבד. עקרונות הצדק מספקים נוהל ברור להבטחת עצמאות השופטים.

חזקת החפות, כעיקרון, היא כי כל אדם, עד שימצא אשם על ידי בית משפט, הוא חף מפשע.

לפיכך, עקרונות אלה קובעים את הכיוונים החשובים ביותר של עשיית דין והליכים משפטיים במדינה, את ציותם לרמה של התפתחות תרבותית של החברה כולה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה